Miljöpolicy

Vi värnar om miljön genom att:

• Vi ska vara en försäljningsorganisation som använder modern teknik för att minska miljöpåverkan från transporter och energiförbrukning.

• Vi ska för att prioritera samarbete med leverantörer och operatörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. Samarbetet
skall syfta till att påverka materialval, utformning och användning av de produkter vi säljer, så att de bli väl anpassade till miljön.

• Vi ska verka för att relevant information om våra produkters miljöegenskaper finns lätt tillgängliga både för personal och kunder.

• Vi ska vara en försäljningsorganisation som använder naturresurser effektivt i reklam och marknadsföringssammanhang.

• Vi ska arbeta så att allmänt avfall och farligt avfall omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så miljöanpassat sätt som möjligt.

• Vi ska minimera användningen och spridningen av ämnen som inte ingår i det naturliga kretsloppet.

• Vi utgår från tillämpliga lagar och krav i alla delar av verksamheten.

• Arbeta enligt ovanstående riktlinjer och därmed löpande minska påverkan på miljön samt förebygga förorening av omgivningen.

» Kontakta oss

TELETEKNIK AB
Tel: +46 8 7202000, Fax: +46 8 7203008
E-mail: info@teleteknik.com

©2016 TELETEKNIK AB. ALL RIGHTS RESERVED